ماده 171 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

ترک تابعیت کسانی که از حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمری برخوردارند موجب قطع حقوق آنان حسب مورد به نفع‌ صندوق بازنشستگی یا صندوق دولت یا سایر مستمری‌ بگیران خواهد شد.