ماده 70 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

با پرسنلی که در طول خدمت موفق به اخذ و ارائه مدارک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر مورد نیاز و قابل قبول ارتش شوند به ترتیب زیر‌ رفتار میشود:
‌الف - چنانچه در زمان ارائه مدرک تحصیلی درجه آنان پآیین ‌تر از درجات ورودی مدرک ارائه شده باشد، بدرجات ورودی مدرک جدید برابر ‌مقررات ماده 69 این قانون نائل میشوند.
ب - چنانچه در زمان ارائه مدرک تحصیلی درجه آنان بالاتر از درجات ورودی مدرک ارائه شده باشد، صرفاً ترفیعات بعدی آنان بر اساس مدرک‌ تحصیلی جدید تابع مقررات ماده 69 این قانون خواهد بود.