ماده 34 شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

مصاحبه با متقاضی توسط کارگروه شهرستان انجام­ می‌شود. در مواردی که شناسایی خانواده توسط موسسه مراقبت خانواده محور انجام شده، حضور مددکار اجتماعی موسسه یا مسئول فنی موسسه مراقبت خانواده محور ضروری است. صورت­جلسه مصاحبه پس از تنظیم و امضای حاضران در پایان جلسه در سامانه درج می‌شود.