تداخل یا عدم تداخل دیه ناشی از صدمات متعدد ناشی از شلیک ساچمه تفنگ سوزنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/11
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

تداخل یا عدم تداخل دیه ناشی از صدمات متعدد ناشی از شلیک ساچمه تفنگ سوزنی

پرسش

شخصی با اسلحه سوزنی به دیگری شلیک نموده و پانزده ساچمه به داخل ران پای راست مجنی علیه وارد شده است. دادگاه حکم به پرداخت دیه پانزده نافذه صادر نموده است. وکیل متهم در لایحه تجدیدنظرخواهی دفاع نموده که چون تمام جراحات با یک ضربه و در یک عضو بوده است، موکل وی مسئول پرداخت دیه یک نافذه است و نه پانزده نافذه. با توجه به مراتب توصیفی کدام نظر صائب می‌باشد؟

نظر هیات عالی

چنانچه برابر بند ب ماده 543 قانون مجازات اسلامی، جراحت‌های ناشی از اصابت ساچمه شلیک شده، متصل به هم یا به گونه‌ای نزدیک به هم باشند که عرفاً یک آسیب محسوب شود؛ دیه آن تداخل می‌کند و تنها یک دیه ثابت می‌شود، در غیر این صورت به دلالت ماده 541 قانون یاد شده، هر جراحت نافذه، دیه جداگانه خواهد داشت.

نظر اکثریت

با توجه به ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شرط تداخل دیات، وجود هر چهار شرط ذکر شده در این ماده می‌باشد و نه یکی از آن‌ها. حسب بند پ این ماده، علاوه بر سایر شرایط، آسیب‌ها یا باید متصل به هم باشند تا تداخل دیات صورت گیرد یا به گونه‌ای نزدیک به هم باشند که عرفاً یک آسیب محسوب گردند. بنابراین در فرض پرسش باید بررسی گردد که آیا محل 15 ساچمه به گونه‌ای نزدیک به هم می‌باشند که عرفاً یک آسیب محسوب گردد یا خیر. در رویه معمول، پزشکی قانونی چنانچه فاصله ساچمه‌ها بیش از یک سانت باشد، هر ساچمه را یک جراحت محسوب می‌نماید و چنانچه فاصله کمتر باشد تداخل می‌نماید و یک جنایت محسوب می‌گردد.

نظر اقلیت

به موجب ماده 541 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چنانچه در اثر یک ضربه، آسیب‌های متعدد در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، حتی اگر از یک نوع باشند، هر آسیب دیه جداگانه دارد. در فرض سوال هرچند که تمامی آسیب‌ها با یک شلیک و در یک عضو بوده است لیکن با توجه به اینکه در چند محل جداگانه از یک عضو بوده است، لذا دیه آن‌ها تداخل نمی‌نماید و باید دیه 15 نافذه پرداخت گردد.

منبع
برچسب‌ها