قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی ۱۳۱۶/۰۳/۲۰

هر گاه یکی از طرفین دعوی یا شهود و اهل خبره در محاکم و ادارات و طرفین معامله یا شهود در دفاتر اسناد رسمی زبان فارسی را ندانند‌ اظهارات آنها توسط مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.
تبصره - در نقاطی که از طرف وزارت عدلیه مترجمین رسمی برای هر یک از زبانهای غیر فارسی تعیین نشده باشد محاکم و ادارات ثبت و دفاتر‌اسناد رسمی مترجمی که طرف اعتماد باشد برای ترجمه تعیین مینمایند.

ترجمه اسناد ذیل باید از طرف مترجمین رسمی یا مامورین سیاسی و قنسولی تصدیق شده باشد.
‌الف - اسنادی که در یکی از کشورهای بیگانه یا در ایران بیکی از زبانهای غیر فارسی تنظیم شده و در یکی از محاکم و ادارات ایران مورد استفاده‌ باشد.
ب - اسنادی که در ایران تنظیم شده و ترجمه آن به منظور استفاده در یکی از کشورهای بیگانه مورد حاجت باشد.

(اصلاحی ۱۳۷۶/۰۴/۲۹) - به متقاضیان با احراز شرایط ذیل پروانه مترجمی رسمی اعطاء می‌گردد:
‌الف - داشتن حداقل ۲۵ سال سن.
ب - موفقیت در آزمون و اخبار علمی و کتبی.
ج - نداشتن پیشینه موثر کیفری.
‌د - عدم اشتهار به فساد اخلاقی عقیدتی.
ه- عدم اعتیاد به مواد مخدر.
‌و - عدم محکومیت به انفصال از خدمات دولتی.
‌ز - مورد وثوق و اعتماد باشد.

(الحاقی ۱۳۷۶/۰۴/۲۹) - اعتبار پروانه مترجمی سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی و پرداخت هزینه مطابق تعرفه قانونی می‌باشد چنانچه متقاضی تمدید فاقد یکی از شرایط مقرر قانونی تشخیص داده شود مراتب با ذکر دلایل آن به مرجع انتظامی مترجمان اعلام و درخواست رسیدگی می‌شود.‌ مرجع انتظامی پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه مترجمی رای مقتضی صادر می‌نماید. ‌تا زمان رسیدگی مرجع انتظامی اعتبار پروانه به قوت خود باقی است.

(الحاقی ۱۳۷۶/۰۴/۲۹) - مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمین رسمی هیاتی مرکب از یک نفر قاضی و دو نفر از مترجمین رسمی به انتخاب رئیس قوه قضائیه‌ می‌باشد که انشاء رای با قاضی هیات خواهد بود.

(الحاقی ۱۳۷۶/۰۴/۲۹) - در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات ذیل مرتکب برای بار اول به مدت یکسال و بار دوم به مدت دو سال و در صورت تکرار برای همیشه از‌ مترجمی رسمی محروم می‌شود: ‌
الف - ترجمه و تطبیق با پروانه‌ای که مدت آن منقضی شده است.
ب - امتناع از قبول امور ارجاعی متقاضیان ترجمه بدون عذر موجه.
ج - امتناع از حضور در مراجع قضائی بدون عذر موجه.
‌د - نداشتن دفاتر و اسناد و لوازم مربوط به امور ترجمه طبق مقررات قانونی.
ه- عدم رعایت تعرفه حق‌الزحمه مترجمی.
‌و - ترجمه و تطبیق و تصدیق خلاف واقع.
‌تبصره (الحاقی ۱۳۷۶/۰۴/۲۹)- مجازاتهای فوق علاوه بر مجازات مندرج در سایر قوانین می‌باشد.

(الحاقی ۱۳۷۶/۰۴/۲۹) - در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات ذیل مرتکب به توبیخ کتبی با درج در پرونده و در صورت تکرار تا یکسال از مترجمی محروم می‌شود:
‌الف - امتناع از حضور در مراجع قانونی غیر قضائی بدون عذر موجه.
ب - تاخیر در انجام امور ترجمه بدون عذر موجه.
ج - عدم رعایت ضوابط ترجمه
د - عدم ارائه دفاتر، اسناد و لوازم مربوط به ترجمه در موارد بازرسی.

(الحاقی ۱۳۷۶/۰۴/۲۹) - تشکیل دفتر یا موسسه و ترجمه اسناد و اظهارات افراد بدون رعایت مقررات این قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌گردد.

(الحاقی ۱۳۷۶/۰۴/۲۹) - تشکیلات و نحوه اداره دفتر، ضوابط ترجمه، تعرفه حق‌الزحمه مترجم و مرجع تشخیص شرایط مذکور در این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای می‌باشد که توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

این قانون که مشتمل بر سه ماده است [به موجب ‌قانون اصلاح ماده ۳ مصوب ۱۳۷۶ چهار ماده دیگر به آن الحاق گردیده است] در جلسه بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌نواب ریاست مجلس شورای ملی - مرتضی بیات - دکتر طاهری