ماده 27 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

پرسنل پیمانی به کسانی اطلاق میگردد که خدمت پیمانی را به صورت نظامی یا کارمند برابر مقررات مندرج در این قانون انجام می ‌دهند.