درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارتست از:
۱ - ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.
۲ - حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی‌ها و تخفیف‌ها.
۳ - حق بیمه بیمه‌ های اتکائی وصولی پس از کسر برگشتی‌ ها.
۴ - کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه‌ های اتکایی واگذاری.
۵ - بهره سپرده ‌های بیمه بیمه ‌گر اتکایی نزد بیمه ‌گر واگذارکننده.
۶ - سهم بیمه ‌گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌ های غیرزندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری‌ های بیمه‌ های زندگی.
۷ - سایر درآمدها.پس از کسر:
۱ - هزینه تمبر قراردادهای بیمه.
۲ - هزینه‌ های پزشکی بیمه‌ های زندگی.
۳ - کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.
۴ - حق بیمه‌ های اتکائی واگذاری.
۵ - سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.
۶ - مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌ های غیرزندگی.
۷ - سهم مشارکت بیمه ‌گزاران در منافع.
۸ - کارمزدها و سهم مشارکت بیمه‌ گران در سود معاملات بیمه‌ های اتکائی قبولی.
۹ - بهره متعلق به سپرده‌ های بیمه‌ های اتکایی واگذاری.
۱۰ - ذخایر فنی در آخر سال مالی.
۱۱ - سایر هزینه‌ ها و استهلاکات قابل قبول.
تبصره ۱ - انواع ذخایر فنی موسسات بیمه (‌اندوخته‌ های فنی موضوع ماده ۶۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه ‌گری) برای هر یک از‌رشته‌ های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئیننامه ‌ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورایعالی بیمه به ‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.
تبصره ۲ - انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته‌ های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران‌ تعیین خواهد شد.
تبصره ۳ - در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه‌ گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت‌ مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.
تبصره ۴ - اقلام مربوط به معاملات بیمه ‌های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق ‌های موسسات بیمه ذیربط‌ خواهد بود.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- موسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از موسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می‌نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق‌بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می‌باشند. در صورتی که موسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع موسسه بیمه‌گر اتکایی دارای‌فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند موسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. موسسات‌بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه‌گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه‌گر‌اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی تا پایان ماه بعد به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه‌گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.