ماده 74 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

اولین رتبه کارمندان موضوع بند ب ماده 31 این قانون که با مهارتی در یکی از رده ‌های یک تا سه برای مشاغلی استخدام میشوند که از‌ نظر پیچیدگی و سختی در یکی از گروههای یک تا سه قرار دارند به شرح زیر میباشد:
‌الف - رده 1 گروه 1، رتبه (1).
ب - رده 2 گروه 1 و رده 2، رتبه (3).
ج - رده 3 گروه 1 و رده 2 گروه 2 و رده 1 گروه 3، رتبه (5).
‌د - رده 3 گروه 2 و رده 2 گروه 3، رتبه (7).
ه - رده 3 گروه 3، رتبه (9).
‌تبصره 1 - کارمندان موضوع بند الف این ماده در صورت داشتن مدرک پایان دوره ابتدائی از یک سال ارشدیت و کلیه کارمندان موضوع این ماده در‌ صورت داشتن مدرک پایان دوره راهنمائی از چهار سال ارشدیت و به شرط داشتن مدرک پایان دوره دبیرستان از 6 سال ارشدیت برخوردار میگردند.
و ‌در صورتی که در طول خدمت موفق به اخذ و ارائه این مدارک گردند و از مدت خدمت آنها حداقل پنج سال باقی مانده باشد از تاریخ ارائه مدرک از ‌ارشدیت مربوط برخوردار خواهند شد.
‌تبصره 2 - کارمندان موضوع این ماده در صورتی که در طول خدمت موفق شوند در شغلی که در گروه بالاتری قرار دارد، به تایید کمیسیون ماده 41‌ این قانون با یکی از رده ‌های سه ‌گانه مهارت انجام وظیفه نمایند، در صورت نیاز سازمان به گروه شغلی مزبور انتقال یافته و چنانچه رتبه ورودی رده ‌مهارت و گروه شغلی جدید، بالاتر از رتبه آنان در زمان انتصاب در شغل جدید باشد از زمان انتصاب، رتبه آنان به رتبه ورودی مزبور تغییر یافته و از ‌مزایای مقرره مربوط به آن در طول خدمت استفاده خواهند نمود.