ماده 12 قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی

مرجع رسیدگی به شکایات تشکل ها از تصمیمات و اقدامات کارگروه، دیوان عدالت اداری است.