چنانچه رای صادره نسبت به محکوم به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری لازم‌الاجراء نباشد، مطابق ماده ۴۹۱ قانون عمل می‌شود.