تفکیک وظایف قاضی اجرای احکام کیفری و قاضی مستقر که مقررات این آیی-ن‌نامه نسبت به آن ساکت است به موجب شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب دادستان کل کشور می‌رسد.