ماده 58 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

آموزشهای ارتش باید به گونه‌ ای برنامه‌ ریزی و اجراء گردد که نیاز سازمان مربوط را به بهترین نحو مرتفع نموده، ارتش را به سمت‌ خودکفائی سوق دهد و در زمان صلح نیز پرسنل از عهده انجام وظایف مقرر در اصل 147 قانون اساسی برآیند.