اموال ورشکسته که در خارجه واقع است در فهرست ذکر خواهد شد. در مواردیکه اشخاص ثالث نسبت به اموال نامبرده حقی دارند نوع حق باید در برگ صورت دارائی نوشته شود. در برگ صورت دارائی باید تاریخ شروع به تصفیه و مدتیکه برای تشخیص دارائی طول کشیده و نام کلیه اشخاصی که در تنظیم برگ نامبرده شرکت داشته‌‌اند ذکر شود. رئیس اداره یا کارمند مربوطه و کارشناسان باید قسمت های مختلفه برگ صورت دارائی را امضاء نمایند. پس از تهیه برگ صورت دارائی متصدی تنظیم باید ورشکسته را از کیفری که در ماده ۱۴ قانون تصفیه پیش ‌بینی شده متذکر ساخته و به او اخطار نماید تا چنانچه نکات مذکور در برگ صورت دارائی مورد قبول او است مطابق دستور ماده ۲۰ قانون تصفیه عمل نماید.