ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری

سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‏ های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‏ های مالی است.

قوانین (1 مورد)

آیین نامه ها (1 مورد)