ارکان گزینش کشور عبارتند از:
۱ - رئیس جمهور.
۲ - هیئت عالی گزینش.
۳ - هیئت‌های مرکزی.
۴ - هسته‌های گزینش.