مفاد ماده(۲۷) این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جاری است.