مبحث نهم - مقررات مخصوص از آئین نامه در خصوص مقررات اداره تصفیه ورشکستگی

در هر حوزه که تشکیل اداره تصفیه اعلام شود امور ورشکستگی که تا آن تاریخ خاتمه نیافته تحویل اداره تصفیه گردیده و مدیران تصفیه و کارمندان ناظر باید از هرگونه اقدام خودداری نمایند.
عملیات ورشکستگی اموری که تصفیه آن در موقع اعلام تشکیل اداره تصفیه خاتمه نیافته طبق مقررات قانون اداره تصفیه و این آئین‏ نامه ادامه خواهد یافت.
هرگاه اعمال ورشکستگی که قبل از اعلام تشکیل اداره تصفیه انجام شده ناقص تشخیص شود با رعایت مقررات این آئین‏ نامه تکمیل خواهد گردید.
در موارد مذکور در مواد بالا که قسمتی از اعمال تصفیه به وسیله مدیران تصفیه و قسمت دیگر به وسیله اداره تصفیه انجام میشود هزینه امورتصفیه باید به تشخیص رئیس اداره بین مدیران و اداره تقسیم گردد.