ماده 152 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

وجوه زیر ماهانه از دریافتی پرسنل کسر می‌گردد:
الف (اصلاحی 1376/08/14)- حق بازنشستگی به میزان ده درصد (10%) مجموع حقوق ماهانه، مزایای شغل و فوق‌العاده جذب موضوع ماده (6) قانون نظام هماهنگ‌پرداخت کارکنان دولت.
ب - حق بیمه پرسنل به میزان 1 % حقوق ماهیانه.
ج - حق بیمه درمانی پرسنل مشمول این قانون، بازنشستگان،‌ وظیفه بگیران،‌ مستمری بگیران و عائله تحت تکفل آنان معادل 5 /2 برابر ضریب ریالی حقوق به ازای هر نفر که از خدمات درمانی برخوردار می گردند.
د - سهم ماهیانه پس انداز ثابت پرسنل کادر ثابت در صورت تمایل به استفاده از آن، به میزان حاصلضرب عدد 15 در ضریب ریالی خواهد بود.
تبصره - کسورات پرسنل بسیجی ویژه و فعال صرفاً در مدت زمانی که آنها به صورت تمام وقت در خدمت سپاه قرار می گیرند مشمول این ماده می‌گردد.