عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.