شماره پرونده ۷۰۳ - ۱/۱۶۸ - ۹۳
سوال
در اجرای ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تشریفات فروش چگونه است؟ آیا ازطریق مزایده فروخته می­ شود؟ چه کسی به جای فروشنده امضاء می‌نماید؟ اگر مالک مال راضی به فروش نباشد، تکلیف چیست؟
نظریه شماره ۱۴۲۴/۹۳/۷ - ۱۸/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به این که تصمیم‌گیری در خصوص اموال سریع‌الفساد و ضایع‌شدنی، مستلزم فوریت می‌باشد و از طرفی مزایده اموال موضوع ماده ۱۴۹ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و رعایت تشریفات آن که زمان زیادی را می ­برد، منافی با اصل تصمیم‌گیری فوری در مورد این اموال می ­باشد و نظر به این که در ماده یاد شده قید «….به دستور دادگاه فروخته می‌شود….» دلالت بر عدم رعایت تشریفات مزایده می­ کند، در حال-ی که در مزایده، اموال بایستی به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برسد. بنابراین، در فرض استعلام، اموال موضوع ماده مذکور به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می­ شود و در مواردی که انتقال اموال به خریدار نیاز به تشریفات داشته باشد، نماینده دادس-تان یا دادگاه در صورت عدم دست-رسی به مالک، به نمایندگی از طرف او مبادرت به انتقال مال می­ نماید. همچنین فروش اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد منوط به عدم دسترسی به مالک می‌باشد و در فرضی که مالک در دسترس باشد، اموال مزبور به وی تحویل داده می ­شود که در این صورت سالبه به انتفاء موضوع می ­باشد.