وزارت اطلاعات و کلیه دستگاههای اجرایی و قضایی و نیروی انتظامی، سازمانهای حفاظت اطلاعات و عقیدتی سیاسی نیروهای‌مسلح مکلفند در رابطه با گزینش افراد همکاریهای لازم را با هیئت عالی و هیئت مرکزی گزینش اعمال و اطلاعات مورد نیاز را حداکثر ظرف مدت ۲‌ماه با رعایت قوانین و مقررات با طبقه‌بندی مربوطه در اختیار قرار دهند.