کلیه دفاتر باید با کمال دقت تنظیم گردیده و هیچگونه قلم‌زدگی یا الحاق نداشته و بین‌السطورین نیز نباید چیزی نوشته شود.
گذاردن جای خالی در قسمت مندرجات ممنوع بوده و تصحیح هر قلمی باید در ذیل همان موضوع قید گردد.