ماده 33 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

این اساسنامه با پیشنهاد شورا و تصویب هیات وزیران قابل تغییر و اصلاح است.