تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۱/۱۱/۱۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۴۸۵

پیام: دادگاه بدوی صرفاً مکلف است به جرائم مندرج در کیفرخواست رسیدگی کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف. و خانم ز. دایر بر توهین به شرح منعکس در پرونده. نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی خانم س. با وکالت آقای ی.،اظهارات گواهان، ملاحظه لوایح تقدیمی وکیل شاکیه و متهمان، عدم حضور متهمان جهت تدارک دفاع در جلسه دادرسی مورخ بیست و ششم آذرماه نود و یک، قرار مجرمیت و کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران و نیز نظر به سایر دلایل، قرائن و امارات مندرج در پرونده دادگاه انتساب بزه فوق را نسبت به متهمان محرز دانسته، مستنداً به مواد ۲ و ۶۰۸ از قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان را به پرداخت سیصد هزار ریال جزای نقدی درحق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۵۱ دادگاه عمومی جزایی تهران - دادمهر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۱۹- ۹۱ مورخ ۲۶/۹/۹۱ در پرونده کلاسه ۰۰۴۵۹- ۹۱ صادره از شعبه ۱۰۵۱ دادگاه عمومی - جزایی تهران که به موجب آن آقای الف. و خانم ز. به اتهام توهین و با احراز بزهکاری و به استناد ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی هر یک به پرداخت سیصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده اند، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و یا ماهوی مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی بوده و ایرادی که موجب نقض آن باشد، مشهود نیست و به استناد بند الف ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیی-د می‌گردد و در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دایر بر اینکه در خصوص تهدید و ایجاد مزاحمت متهمین حکمی صادر نشده است، نظر به اینکه دادگاه بدوی صرفاً مکلف است به جرائم مندرج در کیفرخواست رسیدگی کند و جرم مندرج در کیفرخواست نیز توهین بوده که مورد حکم واقع شده است و نظر به اینکه در خصوص موضوع های مطروحه حکمی صادر نشده است لهذا به استناد مفهوم مخالف ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

منصوری - جعفری شهنی