اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی

مصوب 1401/02/21 هیات وزیران
هیئت وزیران در جلسات 1399/2/14، 1400/2/22 و 1401/2/21 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (ز) ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 - و ماده (8) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی - مصوب 1396 - اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی را به شرح زیر تصویب کرد:
به منظور حمایت، توسعه و ترویج صنایع دستی و تشویق و تکریم هنرمندان پیشکسوتان و فعالان بخش صنایع دستی و فرش دستباف و اعطای مجوز کاربری و بهره برداری از کلیه بناهای تاریخی و فرهنگی قابل احیا صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی که در این اساسنامه "صندوق" نامیده می‌شود، طبق مفاد این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت می کند.
صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و به عنوان موسسه غیرانتفاعی وابسته به وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی است.
حوزه فعالیت صندوق، سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران است و حسب نیاز می‌تواند با تصویب هیئت امنا و تایید سازمان اداری و استخدامی کشور در سایر نقاط در داخل کشور با رعایت قوانین مربوط به شعبه یا نمایندگی تاسیس کند.
سرمایه صندوق مبلغ 200 میلیارد (200/000/000/000) ریال است که از محل منابع صندوق تامین می‌شود.
وظایف و اختیارات صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:
1. دریافت هرگونه تسهیلات و جلب مشارکت حسب مورد از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز داخلی و خارجی.
2. ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران، بهره برداران و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی مستقیماً یا از طریق بانک های عامل و موسسات اعتباری مجاز.
3. مشارکت مالی با اشخاص حقیقی و حقوقی برای احیا و سرمایه گذاری در مراحل تولید و تجارت صنایع دستی و فرش دستباف و احیای بناهای تاریخی و فرهنگی.
4. بهره مندی از ظرفیت بخش غیردولتی از جمله برون سپاری در راستای انجام وظایف صندوق.
5. همکاری با نهادهای تخصصی داخلی و خارجی مرتبط با حوزه فعالیت های صندوق و استفاده متقابل از تجارب و منابع مالی و فنی آن ها.
6. تعیین و اعطای مجوز کاربری و بهره برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور با رعایت موازین شرعی.
7. واگذاری بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی در اختیار صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت بخش غیردولتی داخلی و خارجی با رعایت موازین شرعی.
8. حمایت از توسعه ظرفیت های فنی و مهندسی در داخل کشور و صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور در زمینه مرمت و احیای بناهای تاریخی، صنایع دستی و فرش دستباف و برگزاری دوره های آموزش غیررسمی مرتبط با حوزه فعالیت صندوق در چارچوب تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
9. خرید و قبول هبه اماکن تاریخی و فرهنگی به منظور مرمت، احیا و بهره برداری از اینگونه بناها و مدیریت این موضوع در سراسر کشور.
10. پشتیبانی و حمایت از گسترش بازارهای داخلی و خارجی صنایع دستی و گردشگری و فرش دستباف از جمله برگزاری و مشارکت در نمایشگاه ها، جشنواره ها و تبلیغات.
11. حمایت از طرح های مطالعاتی مربوط به صنایع دستی، فرش دستباف، مرمت، احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در داخل و خارج از کشور.
12. حمایت از سرمایه گذاران، بهره برداران و فعالان حقیقی و حقوقی در زمینه تولید صنایع دستی و هنرهای سنتی و فرش دستباف و کارگاههای تولید محصولات مذکور و صادرات آن ها همچنین حمایت از واردات مواد اولیه مربوط جهت ارتقای کمی و کیفی با رعایت سیاست های کلی نظام و قوانین مربوط.
13. عضویت در سازمان ها و نهادهای بین المللی مرتبط با موضوع فعالیت های صندوق.
14. حمایت از توسعه تجارت الکترونیک صنایع دستی و فرش دستباف.
15. انجام سایر فعالیت های مرتبط با توسعه و تقویت اهداف و وظایف و ماموریت های صندوق در چارچوب این اساسنامه.
16. برگزاری حراج آثار فاخر دارای شناسنامه و صاحب امضای قابل فروش صنایع دستی، فرش دستباف و هنرهای سنتی در داخل و خارج کشور.
ارکان صندوق عبارتند از:
1. هیئت امنا
2. هیئت مدیره
3. بازرس (حسابرس)
هیئت امنا بالاترین مرجع تصمیم گیری و سیاست گذاری صندوق است و اعضای آن عبارتند از:
1. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (رئیس هیئت امنا)
2. وزیر صنعت، معدن و تجارت
3. وزیر راه و شهرسازی
4. وزیر امور اقتصادی و دارایی
5. وزیر کشور
6. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
7. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
تبصره - جلسات هیئت امنا با دعوت رییس هیئت امنا حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود و جلسات آن با حضور 5 نفر رسمیت می یابد تصمیمات هیئت امنا با اکثریت آرای اعضای هیئت امنا معتبر و لازم الاجرا است.
وظایف و اختیارات هیئت امنا به شرح زیر است:
1. تعیین خط مشی کلی و سیاست های کلان صندوق
2. بررسی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی پس از استماع گزارش های هیئت مدیره و بازرس (حسابرس)
3. برنامه و بودجه سالانه صندوق به پیشنهاد هیئت مدیره
4. بررسی و تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی و تصویب آیین نامه اداری، استخدامی در چارچوب قانون کار
5. اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول یا غیرقابل وصول به پیشنهاد هیئت مدیره
6. اتخاذ تصمیم در مورد اصلاح یا تغییرات اساسنامه و پیشنهاد آن به هیئت وزیران
7. انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس
8. تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل قوانین و مقررات مربوط
9. بررسی و تصویب ساختار سازمانی صندوق
هیئت مدیره صندوق از پنج عضو تشکیل می‌شود که سه نفر از آنان عضو موظف هستند و از میان افراد دارای شرط و امانت و مدرک حداقل کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط با موضوع فعالیت صندوق و حداقل (5) سال سابقه اجرایی مرتبط با موضوع فعالیت صندوق به پیشنهاد رئیس هیئت امنا و تصویب هیات امنا و با حکم رئیس هیئت امنا برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آن ها برای دو دوره متوالی مجاز است.
تبصره 1- هیئت مدیره از بین خود یک رییس و یک نایب رییس انتخاب می کنند.
تبصره 2- جلسات هیئت مدیره با دعوت مدیرعامل یا رییس هیئت مدیره حداقل ماهی یکبار تشکیل شود و جلسات آن با حضور سه نفر از اعضا رسمیت می یابد تنظیمات هیئت مدیره با آرای سه نفر معتبر و لازم الاجرا است.
وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر می‌باشد:
1. پیشنهاد خط مشی و سیاست های کلان صندوق به هیئت امنا
2. اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت امنا.
3. اتخاذ تصمیم نسبت به اخذ و اعطای تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری مجاز داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
4. تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه صندوق به هیئت امنا.
5. اتخاذ تصمیم در مورد مشارکت مالی با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
6. پیشنهاد ایجاد شعبه یا نمایندگی جهت تحقق اهداف صندوق هیئت امنا.
7. اتخاذ تصمیم در خصوص خرید و فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله اصل 139 قانون اساسی.
8. ارائه گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی جهت اظهار نظر بازرس ارائه آن به هیئت امنا.
9. تهیه و پیشنهاد آیین نامه های مالی معاملاتی، اداری، استخدامی و سایر آیین نامه های مورد نیاز صندوق به هیئت امنا.
10. بررسی و پیشنهاد ساختار سازمانی صندوق به هیئت امنا.
11. اصلاح یا تغییر اساسنامه هیئت امنا.
12. تعیین نماینده یا نمایندگان مورد وثوق و امین جهت شرکت در مجامع و هیئت مدیره های شرکت های وابسته در صورت لزوم.
13. اتخاذ تصمیم در خصوص ایجاد موسسات و شرکتهای وابسته جهت تحقق اهداف صندوق با رعایت قوانین مربوط.
تبصره - هیئت مدیره می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به استثنای بندهای (1)، (5)، (9) و (10) به مدیرعامل تفویض نمایند این تحقیق اختیار نافی مسئولیت هیئت مدیره نیست.
مدیر عامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق دارای شرط وثاقت و امانت از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رییس هیئت امنا محسوب می‌شود.
مدیرعامل کلیه وظایف و اختیارات اداره صندوق و مواردی که از سوی هیئت مدیره تفویض می‌شود را بر عهده دارد.
تبصره - مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از اختیارات خود را به هر یک از مدیران و کارکنان مورد وثوق و امین صندوق واگذار کند.
هیئت امنا، سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و یک موسسه دیگر را به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب می کند.
وظایف بازرس (حسابرس) به شرح زیر است:
1. بررسی گزارش سالانه و رسیدگی به صورت های مالی صندوق و ارائه گزارش به هیئت امنا.
2. تهیه و تطبیق گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه صندوق برای ارائه به هیئت امنا.
3. انجام سایر وظایف قانونی طبق قوانین و مقررات مربوط.
منابع مالی صندوق با رعایت ماده (8) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396 به شرح زیر است:
1. کمک های دولت مندرج در قوانین بودجه سنواتی کل کشور.
2. تا سی درصد (30 %) از درآمدهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تشخیص وزیر.
3. بخشی از تسهیلات صندوق کارآفرینی امید و سایر موسسات مالی و اعتباری مجاز در قالب تفاهم نامه های منعقد شده.
4. درآمدهای حاصل از فعالیتهای صندوق پس از وضع کسور قانونی.
5. کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی هدایا و وقف و نذورات.
6. سود خالص حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری های صندوق.
7. درآمد حاصل از فروش اموال و دارایی های صندوق.
تبصره - کلیه وجوه حاصل از درآمدهای وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی موضوع بندهای (1)، (2)، (5)، (7) این ماده و کمک های دولت به صندوق با رعایت قوانین و مقررات به صورت صد درصد (100 %) تخصیص می یابد.
سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال آغاز می‌شود و تا آخر اسفند ماه همان سال پایان می پذیرد.
کلیه اسناد تعهدآور اعم از چک، سفته، اوراق مالی و بهادار، قراردادهای صندوق با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره و مهر صندوق معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات صرفاً با امضای مدیرعامل انجام می‌شود.
تبصره - مدیرعامل می‌تواند حق امضای خود در خصوص مکاتبات را در حدود مقررات و آیین نامه های مصوب به هر یک از مدیران صندوق واگذار کند و این امر نافی مسئولیت مدیرعامل نیست.
این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 50111/ت 32619ه- مورخ 1384/9/9 و اصلاحات بعدی آن می‌شود.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 31307 /102 مورخ 1401/3/26 شورای نگهبان تأیید شده است.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

عناوین و برچسب‌ها