تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۴/۲۱
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۴۹۲

پیام: به کار بردن الفاظ بی سواد و مزدور، مصداق بزه توهین تلقی نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در مورد اتهام آقای ع.الف. به هویت پرونده مبنی بر توهین موضوع کیفرخواست مورخه ۱۶/۰۹/۹۲ صادره از دادسرای عمومی ناحیه ۳ تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می‌گردد که حسب شکایت مطروحه تحقیقات و گزارشات معموله از ناحیه مراجع ذیربط ماحصل ماجرا بدین نحو می‌باشد که طرفین از اساتید دانشگاه صدا و سیما هستند و فرزند شاکیه در نزد متهم مشغول تحصیل بوده و به علل نامعلومی فی مابین اختلاف و منتهی به اهانت گردیده و در ازای آن متهم بیان داشت جواب حرف های شاکی را داده دادگاه بنابه مراتب و با توجه به اقاریر تلویحی متهم در مراحل تحقیق مجرمیت مشارالیه به نظر دادگاه محرز و مستنداً به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی و ناظر به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ النهایه متهم فوق التوصیف به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی صادر و اعلام می‌گردد و رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض به مرجع تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران - الوندی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. به وکالت از آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۱۶۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ صادره از شعبه محترم ۱۰۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت آقای ع.الف. به اتهام توهین موضوع شکایت آقای م.ی. به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی صادر گردیده است؛ نظر به این که متهم در دفاعیات خود در مرحله بازپرسی اعلام داشته است: در مقابل اظهارات آقای ی. که بیان نمود بی سواد و مزدور من هم مجبور شدم همین کلمات را به خودش برگردانم هرچند مشارالیه در جلسه دادگاه اتهام توهین را قبول نکرده است لکن الفاظ به کار رفته صریح یا ظهور در معنی توهین ندارد زیرا لفظ بی سواد صریح در معنای توهین نیست و معنای مزدور نیز به معنای مزدبگیر می‌باشد و این الفاظ صریح و ظهور در توهین ندارند علاوه بر این مطابق قانون استفساریه نسبت به کلمه توهین، اهانت یا هتک حرمت، از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و... عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف یا تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد و از آنجا که تجدیدنظرخواه (ع.الف.) حسب اظهارات خودش در مرحله بازپرسی و مطابق مفاد لایحه وکیل خود فقط لفظ بی سواد و مزدور را که ادعا دارد توسط تجدیدنظرخوانده با این الفاظ به وی خطاب نموده است به تجدیدنظرخوانده برگردانده است و مرتکب هیچ اعمال و انجام حرکاتی نگردیده است. بنابراین عبارت مذکور از مصادیق بزه توهین نمی‌باشد، لذا با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و مستند به جزء یک بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته نقض و مستند به بند الف ماده ۱۷۷ قانون مذکور حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حیات مقدم - مرادی