مبحث سوم : پایش و ارزیابی وضعیت کودک و نوجوان

از شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

نظارت و ارزیابی وضعیت کودک و نوجوان در خانواده میزبان، به صورت دوره‌­ای و موردی توسط مددکار اجتماعی موسسه مراقبت خانواده محور، مدیران و کارشناسان مرتبط بهزیستی شهرستان، استان و کشور انجام می‌شود.

دوره‌های بازدید در ماه اول به صورت هفته‌ای یک بار، ماه دوم به‌ صورت دو هفته یکبار و ماه سوم به بعد به صورت هر ماه یک‌بار است.

در هر بازدید باید در فضای خصوصی و مناسب با کودک بالای سه سال ارتباط موثر برقرار شود.
گزارش عملکرد بهزیستی شهرستان مبنی بر تعداد و کیفیت بازدید، موارد بازپیوند یا واگذاری به خانواده جایگزین، به صورت فصلی توسط رئیس بهزیستی شهرستان به بهزیستی استان و دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان بهزیستی ارسال می‌گردد.
در صورتی که برابر نظارت‌های انجام شده یا بنا به درخواست خانواده میزبان مشخص شود ادامه مراقبت از کودک و نوجوان در خانواده میزبان نیازمند مداخلات تخصصی و ارائه طرح کمکی ‌است، بنا به تصمیم کمیته شهرستان، طرح کمکی در مورد کودک و نوجوان اجرا می‌شود. طرح کمکی شامل ارائه خدمات مشاوره، مددکاری، مراقبت کوتاه مدت از کودک و نوجوان در مرکز نگهداری یا مراکز درمانی و پرداخت کمک هزینه مراقبت یا هزینه­های درمانی می‌باشد.
سازمان می‌تواند اعمال بخشی از نظارت موضوع شیوه‌نامه را از طریق سامانه هوشمند و فن‌آوری‌های نوین انجام دهد.
در صورتی که مطابق مراقبت‌ها مشخص شود خانواده میزبان، در مورد کودک و نوجوان بی‌توجهی و سهل‌انگاری نموده یا در مورد وی مرتکب سوء‌رفتار یا جرم دیگری شده است، رئیس بهزیستی شهرستان ضمن اطلاع‌رسانی به مدیر کل استان و لغو فوری میزبانی و خروج کودک و نوجوان از آن خانواده، نسبت به معرفی فرد خاطی به دادستان نیز اقدام می‌نماید.