نیروی انتظامی مشکلات و معضلات مربوط به محکومان تبعیدی را برای بررسی و اتخاذ تصمیم - در چارچوب قوانین جاری - به شورای تامین شهرستان گزارش می نماید. شورای مذکور در صورت ضرورت، مراتب را به شورای تامین استان و عنداللزوم به شورای امنیت کشور اعلام خواهد نمود.