این آیین‌نامه در ۳۰ ماده و ۱۱ تبصره در تاریخ... به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.