‌ماده 70 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

کلیه دستگاههای اجرایی کشور که از افراد وظیفه مازاد نیروهای مسلح مطابق قوانین و مقررات کشور استفاده می‌نمایند، موظفند برای‌ تجدید آموزش نظامی و یا احضار در مواقع اضطرار و جنگی، افراد مذکور را مطابق دستورالعمل ستاد کل در اختیار نیروهای مسلح قرار دهند.
تبصره - احضار سایر نیروهای احتیاط و ذخیره مطابق ماده 56 قانون خدمت وظیفه عمومی و احضار اعضاء بسیج مطابق دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی کل می‌رسد.