فصل سوم - امور کاردانها و صنوف و ساختمانی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف ۶ ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشکیلات حرفه‌ ای مناسب برای‌ کاردانهای فنی شاغل در رشته‌ ها و حرفه‌ های موضوع این قانون را در قالب آیین‌ نامه‌ ای تدوین و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وزیر راه و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت «هیات عالی نظارت» موضوع ماده (۵۲) قانون نظام صنفی در خواهد آمد. ‌وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت حداکثر ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌ نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی ‌را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد می‌ نماید.