ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی

مصوب 1402/08/25 مجمع عمومی ﻛﺎﻧﻮﻥﻫﺎی ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی در پنجاه و یکمین همایش سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران که روز پنجشنبه 25 آبان 1402 به میزبانی کانون وکلای هرمزگان در کیش برگزار شد به‌شرح زیر به تصویب رسید.

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ: ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ

ﻣﺎﺩه 1. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﮊﻩﻫﺎی ﺍﺧﺘﺼﺎﺭی ﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ می‌رود:
1-1- ﻛﺎﻧﻮﻥ: ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی
1-2- ﻻﻳﺤﻪ قانونی: ﻻﻳﺤﻪ قانونی ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی
1-3- ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﻴﻔﻴﺖ: ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﺧﺬ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی
1-4- ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اجرایی: ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اجرائی ﻻﻳﺤﻪ قانونی ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی
1-5- ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ: ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ هیئت‌ﻣﺪﻳﺮه ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی
1-6- ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ: ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ هیئتﻣﺪﻳﺮه ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی
1-7- هیئت‌ﻣﺪﻳﺮﻩ: هیئت‌ﻣﺪﻳﺮه ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی
1-8- هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ: هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ هیئتﻣﺪﻳﺮه ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی
1-9- ﺭﺋﻴﺲ هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ: ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻳﺎ شخصی ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ هیئت‌ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ می‌شود.
1-10- ﻣﺠﻤﻊ عمومی: ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻛﻪ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ رای‌ﺩﺍﺩﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
1-11- ﺩﺍﺩﺳﺮﺍی انتظامی: ﺩﺍﺩﺳﺮﺍی انتظامی ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی
1-12- ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ انتظامی: ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ انتظامی ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی
1-13- ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ عالی: ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ عالی انتظامی ﻗﻀﺎﺕ

ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ: هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ

ﻣﺎﺩه 2. هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ کلیه ﻓﺮﻡﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﻋﻢ‌ﺍﺯ ﻓﺮﻡ ﺛﺒﺖ‌ﻧﺎﻡ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ، ﺻﻮﺭﺕ‌جلسه ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ‌ﻧﺎﻡ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ طراحی ﻭ ﺑﺎ هماهنگی ﺑﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﺎﻧﻮﻥ، ﻓﺮﻡﻫﺎ ﻭ ﻣﻬﺮﻫﺎ ﻭ کلیه ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺎﺩه 3. درخصوص داوطلبانی ﻛﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺩ 2 ﻭ 4 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﺧﺬ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺭﺋﻴﺲ هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ، ﺑﻪ‌ﺻﻮﺭﺕ کتبی ﺑﻪ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﺍﺑﻼﻍ می‌نماید. ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﻣﺬﻛﻮﺭ می‌تواند ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ 5 ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ، ﺍﺯ ﺗﺼﻤﻴﻢ هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ عالی ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ: ﺍﺑﻼﻍ تصمیم ﻣﺬﻛﻮﺭ ازطریق ﭘﺴﺖ ﭘﻴﺸﺘﺎﺯ ﺩﻭﻗﺒﻀﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎنه الکترونیکی ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﺍی ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﺍﺭﺳﺎﻝ می‌شود.

ﻣﺎﺩه 4. هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ‌ﻧﺎﻡ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ، ﺳﻮﺍﺑﻖ انتظامی آنان ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍی انتظامی ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ می‌نماید. ﺩﺍﺩﺳﺮﺍی انتظامی ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﭘﺎﺳﺦ مقتضی ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎﺩه 5. هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ اسامی ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺭﺍ حداقل 7 ﺭﻭﺯ قبل از برگزاری ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ منتشر خواهد کرد. اسامی ﻣﺬﻛﻮﺭ به همراه تصاویر به ترتیب حروف الفبا ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ رای‌ﮔﻴﺮی نیز ﺩﺭ مرئی رای‌ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.

ﻣﺎﺩه 7. در صورتی که هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ تشخیص دهد ﻛﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻪ‌ﺻﻮﺭﺕ الکترونیکی یا برخط ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﻮﺩ، بررسی ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﻭﺍﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﺠﺮی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ الکترونیکی و برخط ﺑﺎ هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻣﺎﺩه 8. در صورتی که ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ الکترونیکی و یا برخط ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﻮﺩ، ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺿﺮﻭﺭی ﺍﺳﺖ:
8-1- ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺗﺼﺎﻝ برخط ﺳﺮﻭﺭ در ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ الکترونیکی.
8-2- ﺍﺧﺬ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﻣﺠﺮی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺟﻬﺖ تهیه ﻓﻘﻂ ﻳﻚ نسخه ﺑﻚ‌ﺁﭖ ﺍﺯ نتیجه ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ الکترونیکی ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺁﻥ ﺑﻪ هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ.
8-3- هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﻣﻌﺪﻭﻡ‌ﺳﺎﺯی ﻳﻚ نسخه ﺑﻚ‌ﺁﭖ ﺍﻗﺪﺍﻡ می‌نماید.
8-4- ممنوعیت اطلاع‌رسانی ﺭﻭﻧﺪ ﺭای‌ﮔﻴﺮی ﻭ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺁﺭﺍ ﻭ نتیجه ﺁﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ رسمی ﺧﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ.
8-5- تهیه ﻛﻠﻴﭗ اطلاع‌رسانی چگونگی ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ الکترونیکی ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎﺯی ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ.
8-6- ﺍﺧﺬ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻣﺠﺮی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ الکترونیکی.

ﻣﺎﺩه 9. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ الکترونیکی ﭘﺮﻳﻨﺖ ﺭای ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺭای‌ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺧﺬ ﺭﺍی ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ می‌شود.

ﻣﺎﺩه 10. در صورتی که هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻫﺪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ فنی ﺑﺮﺍی ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ الکترونیکی ﻓﺮﺍﻫﻢ می‌باشد، ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﺮی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻪ هیئت‌ﻣﺪﻳﺮه ﻛﺎﻧﻮﻥ معرفی می‌نماید. هیئتﻣﺪﻳﺮه ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻣﺠﺮی ﺗﻌﺮﻓﻪ‌ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮی هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ می‌باشد.

ﻣﺎﺩه 11. ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ به مدت حداقل هشت ساعت می‌باشد.
ﺗﺒﺼﺮﻩ: ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ، ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ است.

ﻣﺎﺩه 12. در صورتی که رسیدگی هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ به شکایت از انتخابات ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﻣﺠﺪﺩ ﺁﺭﺍی ﻏﻴﺮالکترونیکی ﺑﺎﺷﺪ، بازگشایی ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺍﻭ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﺯﺷﻤﺎﺭی ﺁﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ نتیجه ﺑﺎﺯﺷﻤﺎﺭی ﺁﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ اطلاع‌رسانی ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭﺝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ماده 13. در اجرای ماده 28 آیین‌نامه اجرایی، در صورت غیبت یک یا چند تن از اعضای اصلی در نخستین جلسه، مسن‌ترین عضو اصلی، به‌عنوان رئیس سنی در جلسه بعد اعضای اصلی را دعوت خواهد کرد.

ﻓﺼﻞ سوم: ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ

ﻣﺎﺩه 14. ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ هیئتﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﺘﺼﺪی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
14-1- ﺭﻭﮔﺮﻓﺖ ﻣﺼﺪﻕ صفحه ﺣﺎﻭی ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻭ ﻋﻜﺲ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﭘﺮﻭﺍنه ﻭﻛﺎﻟﺖ.
14-2- ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻭ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ پرسنلی ﺩﺭ ﻗﻄﻊ 3 × 4.
14-3- ﺍﺻﻞ ﻭ ﺭﻭﮔﺮﻓﺖ ﻣﺼﺪﻕ ﻛﺎﺭﺕ ملی ﻭ ﺭﻭﮔﺮﻓﺖ ﻣﺼﺪﻕ تمامی ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ.
14-4- ﻣﺪﺭﻙ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻮﺍﺑﻖ قضایی ﺑﺮﺍی ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﻨﺪ «ﺏ» ﻣﺎﺩﻩ 4 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﺧﺬ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی.

ﻓﺼﻞ چهارم: ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ هیئتﻣﺪﻳﺮﻩ

ﻣﺎﺩه 15. ﻣﺤﺪﻭﺩه زمانی ﻣﺠﺎﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ تبلیغاتی ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ هیئتﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ نهایی ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻮی هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺁﻏﺎﺯ ﻭ 24 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺧﺬ ﺭای ﭘﺎﻳﺎﻥ می‌یابد.

ماده 16. ﺍﻋﻀﺎی هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺣﻖ اقدامی ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻭ ﻳﺎ معرفی ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﻛﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ قانونی ﺁن‌ها ﺍﻗﺘﻀﺎ می‌نماید ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.

ﻣﺎﺩه 17. ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻄﻠﺐ، ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ و ﻣﻘﺎله ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، به استثنای اخبار، ﺩﺭ ﺩﻭﺭه ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ نمی‌باشد. اطلاع‌رسانی ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻭﻛﻼ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ و ایجاد فرصت‌های برابر ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اصل بی‌طرفی مانعی ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﻣﺎﺩه 18. ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آگهی ﻳﺎ ﻣﻄﺎلب غیرواقع ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﻛﻼ و کارآموزان ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺍﺟﻊ انتظامی کانون ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺎﺩه 19. ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻭ حامیان آن‌ها ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ انتشار مطالب خلاف واقع علیه ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ می‌توانند شایستگی‌های ﺧﻮﺩ ﻳﺎ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ سلبی ﻳﺎ ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ ﻭ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﮕﺮﺩ قانونی ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫیﺻﻼﺡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻣﺎﺩه 20. در روز رای‌گیری ﺗﻮﺯﻳﻊ آگهی ﻭ ﺍﻗﻼﻡ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﺧﺬ ﺭای ﻭ ﻣﺤﻞ ﺍﺧﺬ ﺭای ﻣﻤﻨﻮﻉ می‌باشد. هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪﺑﻴﺮی ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺭایﮔﻴﺮی، ﻣﺤﻞ ﺍﺧﺬ ﺭای ﻋﺎﺭی ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻗﻼﻡ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎﺩه 21. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ علمی ﺩﺭ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺭﺍئه ﻣﺪﺍﺭﻙ تحصیلی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯ نمی‌باشد.

ﻣﺎﺩه 22. هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ انتخاباتی ﺍﺯ ﺳﻮی ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻳﺎ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺁن‌ها، ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍی انتظامی برساند.

ﻣﺎﺩه 23. ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍی ﻣﺎﺩﻩ 161 ﺁﻳﻴﻦﻧﺎمه اجرایی ﻻﻳﺤﻪ قانونی ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی اصلاحی 1402 خورشیدی ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 1402/8/25 به تصویب مجمع عمومی ﻛﺎﻧﻮﻥﻫﺎی ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﺍﻳﺮﺍﻥ رسید.

منبع

عناوین و برچسب‌ها