ملاک تعیین مجازات معاونت در جرم محاربه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/02/22
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر لار

موضوع

ملاک تعیین مجازات معاونت در جرم محاربه

پرسش

مجازات معاونت در محاربه چیست؟

نظر هیات عالی

همان‌گونه که در نظریه اکثریت آمده است ملاک مجازات برای معاونت در جرم محاربه مجازات اشد مقرر در قانون است؛ نتیجتاً نظریه اکثریت قضات مورد تائید اعضای هیات عالی است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه بر اساس ماده 282 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات محاربه یکی از اعدام، صلب یا قطع دست راست و پای چپ و یا نفی بلد، است و ماده 127 از قانون مجازات اسلامی در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات است، مجازات معاونت در آن حبس درجه دو یا سه بیان کرده است؛ بنابراین با عنایت به اینکه مجازات اشد در محاربه نیز سلب حیات می‌باشد بر اساس بند الف ماده 127 از قانون نامبرده، مجازات معاونت در محاربه، تعیین می‌شود.

نظر اقلیت

مجازات معاونت در جرم محاربه بر اساس مجازاتی تعیین می‌شود که قاضی برای مباشر جرم محاربه، مجازات تعیین کرده باشد، بنابراین اگر مجازات مباشر جرم محاربه، سلب حیات باشد مجازات معاونت در آن نیز مجازات درجه دو یا سه می‌باشد و اگر مجازات مباشر یکی از سه مجازات دیگر باشد، برای جرم معاونت در آن مجازاتی تعیین نگردیده است.

منبع
برچسب‌ها