اصل شخصی بودن
با توجه به اصل شخصی بودن جرم و مجازات محکومیت ‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و افرادی که ارتکاب رفتار مجرمانه به آن‌ ها انتساب ندارد، مصون از تعقیب و مجازات هستند.