صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر خرامه

موضوع

مرجع صالح رسیدگی به جرم توهین از طریق پیامک

پرسش

چنانچه فردی نسبت به دیگری از طریق ارسال پیامک توهین نماید و حوزه قضایی گیرنده پیام با حوزه قضایی ارسال کننده پیام متفاوت باشد، مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه فوق کدام حوزه قضایی می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ متن پیامک پس از باز شدن افشاء و آشکار می‌گردد نتیجتاً در فرض پرسش حوزه قضایی گیرنده پیام، صالح به رسیدگی است.

نظر اتفاقی

بزه توهین از جمله جرایم ساده و از یک رکن تشکیل شده است؛ لذا برخلاف جرم‌هایی مانند خیانت در امانت و کلاه‌برداری که از ارکان متعددی تشکیل شده است و منوط به تحقق نتیجه نیز می‌باشد، این بزه (توهین) نیازمند تحقق نتیجه نمی‌باشد؛ لذا چنین به نظر می‌رسد که با فرض سوال حوزه قضایی که ارسال کننده پیام در آن حوزه قرار دارد محل تحقق بزه شناخته می‌شود و به تبع آن دادگاه آن محل صالح به رسیدگی می‌باشد، لیکن با توجه به رویه ایجاد شده در شعب دادگاه‌های تجدید نظر که با استناد به رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ مورخ ۱۶ مهر ۱۳۹۰ صادره از جانب هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح به رسیدگی بزه ایجاد مزاحمت تلفنی موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد، به عنوان بزه مطروحه توصیفی فوق‌ الاشعار که موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد تعمیم داده‌اند و هم اکنون رویه غالب به صالح دانستن حوزه قضایی محل دریافت پیامک توهین‌آمیز واقع شده است.