به منظور نظارت و ارزیابی موسسه، مدیر یا کارشناس مرتبط بهزیستی می­تواند:
۱- به هر محل ارائه خدمت به کودکان و نوجوانان یا خانواده‌های میزبان، وارد و نسبت به بازرسی هر بخشی از آن اقدام نماید.
۲- با کودک و نوجوان و خانواده میزبان در مورد عملکرد موسسه، در محل مناسب و با شیوه­های مناسب مصاحبه نماید.
۳- هرگونه سند یا سوابق مرتبط با کودک و نوجوان و خانواده میزبان را بررسی نماید.