وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ آموزش‌ پزشکی‌ مسوول‌ برگزاری‌ انتخابات‌ هیأت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ از طریق‌ هیأتهای‌ اجرائی‌ انتخابات‌ با رعایت‌ مواد این‌ قانون‌ خواهد بود.