اختیارات مجمع عالی به شرح ذیل است:
۱ - استماع گزارش عملکرد کانون ھای استانی و دفاتر نمایندگی، ارائه شده توسط مدیرکل دفاتر خدمات قضائی.
۲ - استماع گزارش سالانه ھیئت مدیره و بازرس قانونی کانونھای استانی و بازرس دفاتر نمایندگی.
۳ - بررسی و تصویب ترازنامه و صورتھای مالی کانون.
۴ - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه ریزی برای فعالیتھای آتی کانون.
۵ - بررسی و تصویب بودجه پیشنھادی ھیئت مدیره و تصمیم در خصوص ذخیره ھا و سپرده ھای مالی.
۶ - تصویب حق حضور در جلسات ھیئت مدیره و حقوق اعضاء تمام وقت ھیئت مدیره کانون.
۷ - تصویب تشکیل کانون استان ھا
۸ - بررسی موضوع انحلال کانون و کانون ھای استانی و پیشنھاد به ریاست محترم قوه قضائیه