وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهر سازی و کشور در موارد مرتبط مسوول حسن اجرای این قانون در برابر مجلس شورای اسلامی میباشند.