‌فصل دوم - نقض حمایت از «‌داده پیام»‌های شخصی، حمایت از داده از قانون تجارت الکترونیکی

هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرّر در مواد (۵۸)و(۵۹) این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود.

هرگاه جرائم راجع به «داده پیام»های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسوول ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرّر در ماده (۷۱) این قانون محکوم خواهد شد.

(اصلاحی جزای نقدی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸) - اگر به واسطه بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی جرائم راجع به«داده پیام»های شخصی روی دهد،مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌شود.