شماره ۴۵۰/۱۵۷۸/۱۰۸۱۰ تاریخ ۳/۵/۱۳۶۰
شورای نگهبان قانون اساسی
محترماً چون به‌موجب اصل ۸۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استخدام کارشناسان خارجی قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی منع شده از آنجا که بعضی از شرکتها و سازمانهای وابسته به این وزارت در مورد غالب پروژه‌های نیمه تمام و در دست ساختمان خود نیاز به‌استفاده از کارشناسان خارجی متخصص به‌طور موقت دارند مستدعی است نظر آن شورا را در مورد استفاده از کارشناسان خارجی در پروژه‌های نیمه تمام و در دست ساختمان دایر به‌اینکه در این‌گونه موارد تصویب مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد یا خیر به این وزارت اعلام فرمائید.
محمود مقدّم - سرپرست وزارت نیرو
شماره ۳۱۷۹ تاریخ ۱۳۶۰/۵/۱۴
سرپرست وزارت نیرو
عطف به نامه شماره ۴۵۰/۱۵۷۸/۱۰۸۱۰ مورخ ۳/۵/۱۳۶۰:
موضوع در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.
«به نظر اعضای شورا همان‌طور که در اصل ۸۲ قانون اساسی تصریح شده است استخدام کارشناسان خارجی فقط در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است بنابراین در مورد سئوال نیز استخدام کارشناس خارجی باید با تصویب مجلس باشد.»
دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی