ماده 31 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

تصویب صورتهای مالی سازمان برای هر دوره مالی توسط شورا به منزله مفاصا‌ حساب هیات مدیره برای همان دوره مالی است.