ماده 198 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

غیر از مواردی که در این قانون برای تهیه آیین‌نامه های اجرایی مرجع خاصی مشخص شده است ستاد مشترک و وزارت دفاع می‌ توانند ‌در موارد دیگری که ضروری تشخیص میدهند نیز دستورالعملها و روشهای اجرایی مربوط را تهیه و به موقع اجرا بگذارند.