وظایف هیئت مرکزی گزینش به شرح زیر خواهد بود:
۱ - ایجاد، تفکیک، ادغام و انحلال هسته‌های گزینش مورد نیاز طبق دستورالعملهای هیئت عالی گزینش.
۲ - بررسی، انتخاب، معرفی اعضاء هسته‌های گزینش، مسوول و معاونین دبیرخانه به هیئت عالی گزینش.
۳ - رسیدگی به شکایات در مرحله دوم تجدید نظر.
۴ - اجرای مصوبات، دستورالعملها، بخشنامه‌ها و سایر امور محوله که از سوی هیئت عالی گزینش ابلاغ می‌گردد.
۵ - ایجاد هماهنگی، آموزشی، بازرسی، نظارت و ارزشیابی عملکرد کلیه هسته‌های گزینش و تهیه بخشنامه‌های مربوطه.
۶ - ارتباط و هماهنگیهای لازم با دستگاهها و مراجع ذیربط.
۷ - پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه هیئت مرکزی و هسته‌های گزینش تابعه به وزارتخانه.