شرکت مکلف است هر سه سال یک بار، پروانه بهره برداری چاه های آب کشاورزی را مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک یا ما لکان تمدید نماید.
تبصره ۱ ‏- شرکت ضمن نظارت به کلیه چاههای آب کشاورزی فعال در صورت وجود تخلف مراتب را به مالک یا مالکان اعلام می نماید تا حداکثر ظرف (۴۵‏) روز نسبت به رفع آن اقدام نمایند. در صورت عدم رفع تخلف توسط مالک یا مالکان در زمان مقرر یا تکرار تخلف، شرکت نسبت به ابطال پروانه بهره برداری چاه با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام می نماید. در صورت وجود تخلف در زمان تمدید پروانه و عدم رفع آن در ظرف (۴۵‏) روز پس از اعلام شرکت ضمن عدم تمدید پروانه بهره برداری، شرکت بر اساس ‏قوانین و مقررات مربوط به چاه فاقد پروانه اقدام لازم را به عمل می آورد. در صورت اعتراض مالک یا مالکان موضوع به کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع ماده (۱۴) برای رسیدگی و اقدام قانونی ارجاع می‌شود.
تبصره ۲ ‏- مصادیق تخلف که در پروانه بهره برداری درج می‌شود عبارتند از:
۱ - ‏نصب منصوبات غیر مجاز
۲ - اضافه برداشت از مفاد پروانه
۳ - ‏عدم نصب و یا حذف و دستکاری کنتور هوشمند حجمی
۴ - ‏کف شکنی، جابجایی و لایروبی بدون مجوز شرکت
‏۵ - انتقال آب به اراضی غیر آبخور اولیه چاه
۶ ‏- تغییر نوع کاربری مصرف
۷ - فعال نبودن آبیاری تحت فشار