ماده 153 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

«‌حقوق بازنشستگی»، «‌حقوق وظیفه» و «حقوق مستمری» عبارت است از وجوهی که حسب مورد به بازنشستگان، جانبازان، معلولین و عائله تحت تکفل‌ پرسنل شهید یا متوفی برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگی ارتش به طور ماهانه پرداخت میگردد.