مبحث اول - مقررات عمومی از آئین نامه در خصوص مقررات اداره تصفیه ورشکستگی

اداره تصفیه باید دارای دفاتر زیر باشد:
۱- دفتر فهرست ورشکستگان.
۲- دفتر فهرست مأموریت های اداره تصفیه.
۳- دفتر روزنامه.
۴- دفتر صندوق.
۵ - دفتر کل.
۶ - دفتر ترازنامه آزمایش.
۷- دفتر نماینده که خلاصه کلیه نامه‌های وارده و فرستاده در آن ثبت میگردد.
اداره تصفیه باید دارای برگهای نمونه برای امور زیر باشد:
۱- برگ صورت مجلس.
۲- برگ صورت دارائی.
۳- برگ صورت ادعای بستانکاری.
۴- برگ دعوت بستانکاران.
۵ - برگ طبقه‌ بندی بستانکاران.
۶ - برگ انتقال دعاوی مشکوک.
۷- برگ مزایده.
۸ - برگ هزینه‌ها و تقسیم وجوه حاصله.
۹- برگ اعلام صورت تقسیم وجوه حاصله.
۱۰- سند عدم کفایت دارائی.
۱۱- آگهی های مربوط بشروع به عمل ورشکستگی و طبقه‌ بندی بستانکاران و خاتمه ورشکستگی.
اداره تصفیه باید کلیه احکام ورشکستگی را برحسب تاریخ در دفتر فهرست ورشکستگان ثبت نماید. در اول هر سال شماره ‌گذاری تجدید خواهد شد. ورشکستگی‌هائی که تا آخر هر سال خاتمه نیافته باید به طور اختصار در اول دفتر سال بعد نوشته شود. در مقدمه این دفتر باید فهرست ورشکستگان به طور الفباء قید گردد.
ماموریت‌هائی که از سایر ادارات تصفیه برای انجام امور ورشکستگی میرسد باید در دفتر فهرست مأموریتهای اداره تصفیه ثبت گردد.
اداره تصفیه باید پیش‌نویس نامه‌های فرستاده را که نامه روی برگهای نمونه نوشته نمیشود نگاهداری نماید. پول و برگهای بهادار و نامه‌های سفارشی باید در قبال قبض رسید اداره پست فرستاده شود.
هرگاه اقدام اداره تصفیه به وسیله آگهی رسمی به عمل آید باید یک نسخه از آگهی یا قسمتی از روزنامه‌ که شامل آگهی با قید تاریخ انتشار باشد در پرونده مربوط بایگانی شود.
در موقع تغییر رئیس تحویل اداره باید با حضور نماینده وزارت دادگستری به عمل آید.
در این صورت تمام دفاتر تا آن تاریخ بسته شده و رئیس سابق زیر آن را امضاء مینماید. سپس بحساب های اداره رسیدگی به عمل آمده و موجودی صندوق باید با مندرجات دفاتر مربوطه وفق دهد. تاریخ شروع و خاتمه به کار رئیس سابق و همچنین تاریخ شروع بکار رئیس لاحق باید زیر کلیه دفاتر نوشته شود و این تحویل باید در صورت مجلس اداری نوشته شده و کلیه حاضرین آن را امضاء نمایند.