تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۳/۱۵۹۱
شماره پرونده: ۹۹-۹۳-۱۵۹۱

استعلام:

۱- اگردعوی جلب ثالث قانوناً جلب نداشته و یا خارج از موعد مقرر تقدیم شود دادگاه چه تصمیمی باید بگیرد؟
۲- آیا ادعای اعسار اصل است یا خلاف اصل و بار اثبات بر عهده چه کسی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- با توجه به صراحت ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در صورت عدم اظهار جهات و دلایل تا پایان جلسه اول دادرسی و عدم تقدیم دادخواست جلب ثالث ظرف سه روز پس از آن، دادگاه نمیتواند دادخواست تقدیم شده را به عنوان دادخواست جلب ثالث بپذیرد؛ بلکه با فرض رعایت شرایط قانونی باید به عنوان دعوای مستقل به آن رسیدگی کند.
۲- پاسخ به این سوال در ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ داده شده است.