ترتیب تشکیل و اداره دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری دادگستری و برنامه آموزشی و عملی دانشکده مزبور و ترتیبات لازم دیگر‌ تابع آئین ‌نامه اجرائی این قانون مصوب وزارت دادگستری و وزارت علوم و آموزش عالی است.