ماده 129 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

پرسنل در موارد زیر با حکم دادگاه صالح و یا رای هیاتهای رسیدگی موضوع ماده 104 این قانون اخراج میگردند.
‌الف - از دست دادن صلاحیت ادامه خدمت.
ب - ارتکاب تخلفات انضباطی موجب اخراج از خدمت.